Rzecznik Praw Ucznia

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia w PSP Nr 4 pełni p. Edyta Głowiak

Pamiętaj!

Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

 Rzecznik czuwa nad zapewnieniem uczniom:

 • prawa do bezpiecznej nauki,
 • prawa do życia bez przemocy i poniżania,
 • prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
 • prawa do rzetelnej informacji.

 DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:

 • kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia,
 • gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,
 • uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły,
 • stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka,
 • wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,
 • upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną,

ŚRODKI  DZIAŁANIA RZECZNIKA:

 • Załatwianie indywidualnych skarg.
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników.

Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot
w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika
z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również
drugiej strony konfliktu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA:

 • znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,
 • przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw,
 • udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia
 • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 • wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw,
 • wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,
 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 • kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych,

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
 2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)
 3. Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.
 4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
  i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r.
  w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
  oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić artykuł !

Średnia ocena 1.5 / 5. Liczba głosów: 2

Jak dotąd brak ocen! Oceń ten artykuł jako pierwszy.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Zobacz również

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved