RADA RODZICÓW (kompetencje i zasady działania)

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje się w strukturę organów szkoły.

Szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest samorząd terytorialny, podkreśla strukturę i koncepcję wykonywania zdecentralizowanych zadań publicznych. Szkoła jest zatem samorządową jednostką organizacyjną, a jej dyrektor kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej. Stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) za działalność szkoły (w tym za działalność wszystkich struktur wewnętrznych szkoły) odpowiada organ prowadzący (samorząd/burmistrz). W kontekście tej uporządkowanej struktury hierarchicznej należy rozpatrywać kompetencje organów szkoły. Rada rodziców – jako jeden z nich – jest integralnym podmiotem szkoły działającym ściśle w jej strukturze i w jej ramach. Zakres autonomii wynika z zadań i kompetencji po-wołanych ustawą.

Zasadnicze (ramowe) regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole są zawarte w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 Prawa oświatowego. Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, lokalnych i szczegółowych rozwiązań (regulamin działalności).

Wybory do rady rodziców

Rady rodziców reprezentują rodziców uczniów szkoły (wszystkich). Wybory do rad muszą się zatem odbywać corocznie. Ustawa Prawo oświatowe określa jedynie główne zasady takiego procesu wyborczego:

  • jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
  • wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

W skład rad rodziców wchodzą:

  1. w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddzia-łu,
  2. w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki,
  3. w szkołach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

[ CZYTAJ CAŁOŚĆ ]

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić artykuł !

Średnia ocena 4 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak ocen! Oceń ten artykuł jako pierwszy.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Źródło
www.men.gov.pl

Zobacz również

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved