Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W STRZEGOMIU

Nazwa Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu po raz pierwszy pojawiła się 2 września 1957 roku, jednak korzenie historii szkoły sięgają 1945 roku. Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej powstała pierwsza polska szkoła w Strzegomiu początkowo mieściła się w dzisiejszym ratuszu, później przejściowo znajdowała się na placu Kościelnym, a następnie została umieszczona w dzisiejszym budynku Szkoły Podstawowej nr 4. W 1951 roku ówczesna szkoła została podzielona na dwie placówki: Szkołę Podstawową nr 1 o charakterze świeckim (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) i Szkołę Podstawową nr 2 (z religią) jej kierownikiem był początkowo p. Zaborowski, następnie p. Maraszewski, a potem p. Józef Galica. W 1956 roku Szkoła Podstawowa nr 1 została przeniesiona do budynku dzisiejszego LO, a rok później Szkołę Podstawową nr 2 podzielono na SP nr 2 i SP nr 4. Kierownikiem SP nr 4 został p. Józef Galica.

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. 

Drugi września 1957 roku to oficjalnie pierwszy dzień pracy nowej szkoły. Szkoła mieściła się w budynku przy alei Wojska Polskiego 3  – był on po kapitalnym remoncie, jednak brakowało sprzętu i pomocy naukowych. Na 13 sal lekcyjnych tylko 8 było wyposażonych  w pięciu nie było nawet ławek. Kadrę pedagogiczną stanowiło 8 nauczycieli i kierownik  Józef Galica. Naukę podjęło 408 uczniów w 10 oddziałach. Dwie klasy pierwsze liczyły po 50 osób! Lekcje prowadzone były na dwie zmiany. W kronice szkolnej upamiętniono następujące wydarzenia z pierwszego roku pracy szkoły: obchody 40-tej rocznicy Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej, Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela (20 XI), wycieczkę do Krakowa i uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Szkoła przy al. Wojska Polskiego na początku XX wieku. źródło: www.polska-org.pl
Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu, rocznik 1957-1964. Pierwszy rocznik po nadaniu szkole numeru 4 (wrzesień 1957). Foto | Ryszard Stańczyk – chłopak oznaczony strzałką |  źródło: www.nk.pl
źródło: www.nk.pl | Roman Nayda

W pierwszych latach swojego funkcjonowania szkoła zmagała się z podstawowymi problemami, m.in brakiem  wyposażenia i brakiem sali gimnastycznej. Z tym wiązała się konieczność organizowania szkolnych uroczystości w sali kina Muza. Natomiast w pracy dydaktycznej za najważniejszy problem uznawano fakt, że wysoki procent uczniów nie otrzymuje promocji do następnej klasy (np. w czerwcu 1961 roku rekord pobiły klasy drugie, w których pozostało 19 osób). Stale szukano więc sposobów wspierania uczniów mających problemy w nauce, m.in. wprowadzono zajęcia wyrównawcze.

Jednak już od samego początku życie szkoły nie ograniczało się do lekcji organizowane były liczne akademie, zabawy noworoczne, zawody sportowe oraz wycieczki, nawet do bardzo odległych miejsc (m.in. do Zakopanego, Wieliczki, Trójmiasta, Malborka). Od początku lat 60-tych działały liczne koła zainteresowań fotograficzne, taneczne, prac ręcznych, recytatorskie, przedmiotowe, chór, zespoły akordeonistów i mandolinistów. Ich działalność owocowała licznymi sukcesami w gminie i powiecie, np. w 1962 roku koło taneczne zajęło pierwsze miejsce w powiecie wykonując taniec Korowód północy. W szkole istniały również liczne organizacje uczniowskie PCK, ZHP, SKOiK, SK PZR, kółko turystyczne Tramp. Szkolne uroczystości uświetniał chór prowadzony przez p. Józefę Gębalę i p. Forskiego. Na charakter wielu podejmowanych wówczas działań wywierała oczywiście wpływ ówczesna sytuacja polityczna w Polsce. W kronice szkoły utrwalono apele z okazji kolejnych rocznic rewolucji październikowej, urodzin Lenina czy spotkania z działaczami partyjnymi. Wiele było jednak również uroczystości wspierających wychowanie patriotyczne apele związane w wybuchem i zakończeniem II wojny światowej, obchody 1000-lecia Polski, 500-lecia odzyskania dostępu do morza i 20-lecia przyłączenia Ziem Zachodnich, 45 rocznicy powstań śląskich.

Stale dążono do poprawy warunków pracy szkoły, np. w 1964 roku zakupiono nowy sprzęt, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, odnowiono bibliotekę, a rok później, przygotowując budynek do organizowanych w lecie kolonii, naprawiono instalację elektryczną, odmalowano sale, uzupełniono szyby w oknach. Systematycznie podejmowano także tzw. czyny społeczne, najczęściej związane z porządkowaniem terenów w pobliżu szkoły.

W związku z reformą szkolnictwa w 1966 roku dotychczasowa siedmioletnia szkoła podstawowa stała się szkołą ośmioletnią.

Przełom lat 60-tych i 70-tych przyniósł spore zmiany w szkole. W styczniu 1969 roku stanowisko kierownika szkoły objęła p. Janina Galica. Prowadzono prace związane z budową sali gimnastycznej i działania zmierzające do wyboru patrona.

29 listopada 1969 roku to wielkie święto w życiu szkoły. Dokonano wówczas uroczystego otwarcia sali gimnastycznej. Szkoła przyjęła imię gen. Karola Świerczewskiego i otrzymała sztandar. Przy głównym wejściu do budynku wmurowano tablicę pamiątkową: Dla upamiętnienia nadania szkole imienia gen Karola Świerczewskiego Społeczeństwo Miasta. Strzegom 1969.

We wrześniu 1970 roku szkoła przejęła drugi budynek przy alei Wojska Polskiego 5, gdyż Szkoła Podstawowa nr 2 została przeniesiona do nowego gmachu przy ulicy Mickiewicza. Nastąpił wówczas nowy podział na rejony szkolne.

W pracy dydaktyczno wychowawczej stale poszukiwano nowych rozwiązań. Dużą rolę w życiu szkoły odgrywało harcerstwo oraz coraz liczniejsze koła zainteresowań. W roku szkolnym 1972/1973 dokonano podziału społeczności szkolnej na trzy grupy wiekowe. Były to: Pacholęta (klasy I-III), Sztubacy (kl. IV-VI) i Żacy (kl. VII-VIII). Grupy te, funkcjonujące przez kilka lat, otrzymywały różne zadania, podejmowały prace społeczne, rywalizowały w konkursach. W grudniu 1974 roku ogłoszony został pierwszy hymn szkoły. Autorką słów była p. Teresa Markiewicz, a muzykę skomponował p. Adam Placzyński.

Dbano również o warunki pracy i estetykę szkoły. Świadczy o tym m.in. zdobycie pierwszej nagrody (7 500 zł) w konkursie Nasza szkoła piękna i zadbana zorganizowanym przez Wydział Oświaty Prezydium MRN i PRN w Świdnicy w czerwcu 1973 roku. W kronice szkoły przechowały się także podziękowania z lat 70-tych za dary przekazane przez szkołę na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie i budowę pomnika szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.

Klasa VIB SP nr 4 rocznik 1959/60 – wychowawca p.Władysław Kobzdej  źródło: www.nk.pl  |  Foto: Jerzy Cechowski
źródło www.nk.pl | Foto: Zbigniew RODAK
źródło: www.nk.pl | Foto: Zbigniew RODAK ( stoi z tyłu 4 od lewej )

Od czerwca 1973 roku do czerwca 1975 roku trwał generalny remont pierwszego budynku szkoły. Na ten okres 4 oddziały przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 2 i wydłużono czas pracy do 17.30. W czynie społecznym, staraniem uczniów, rodziców i nauczycieli, urządzono boisko do siatkówki i skocznię. W czerwcu 1975 roku dokonano uroczystego otwarcia budynku szkoły po remoncie.

Klasa A 1970 – 1978 | źródło: www.nk.pl | Foto: Mariusz Trocha

Od sierpnia 1976 funkcję dyrektora szkoły pełnił p. Andrzej Marczek. Wkrótce założył słynną pracownię modelarską, która cieszyła się wielką popularnością wśród uczniów. W bibliotece szkolnej rozwinęła się sekcja artystyczna aktywu bibliotecznego i powstał teatrzyk uczniowski, prowadzony przez p. Mieczysławę Mroziuk teatrzyk ten przyjął w 1994 roku nazwę Mole Książkowe. Ze względu na niż demograficzny w budynku szkoły przy al. Wojska Polskiego 5 umieszczono Bibliotekę Miejską, Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną i Szkołę Podstawową nr 7. W maju 1977 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej, przygotowanej przez p. Andrzeja Marczka i p. Alinę Marczek.

We wrześniu 1978 roku funkcję dyrektora szkoły objął p. Antoni Janczak. W naszej szkole wprowadzono wówczas możliwość uczenia się języka niemieckiego oprócz obowiązkowego przez całe lata języka rosyjskiego. Była to pierwsza szkoła w powiecie z językiem zachodnim. Lekcje j. niemieckiego prowadziła p. Maria Michalczyk.

We wrześniu 1979 dyrektorem została p. Lucyna Świstek. W kalendarzu imprez szkolnych po raz pierwszy pojawiły się jasełka. Bardzo angażowano się w obchody Kwietnia – Miesiąca Pamięci Narodowej. W 1983 roku opiekę nad chórem, dotychczas prowadzonym przez p. Józefę Gębalę, objął p. Bogusław Wielgomas chór ten przez wiele lat odgrywał bardzo dużą rolę w życiu szkoły. Także w tym roku szkolny oddział SKO przekazał na konto budowy Pomnika Matki Polki w Łodzi kwotę 10 tysięcy. W latach 80-tych nadal bardzo istotną funkcję w działalności wychowawczej szkoły pełniło harcerstwo. Działające w szkole drużyny harcerskie odnosiły wiele sukcesów. 60 DH zdobyła tytuł Drużyny Sztandarowej Hufca i Chorągwi oraz I miejsca w Turnieju Wiedzy Obywatelskiej i Festiwalu Piosenki Harcerskiej. W nagrodę drużyna pojechała na obóz do NRD. Natomiast 62 DH i 63 DH za osiągnięcia w Hufcu i reprezentowanie Chorągwi otrzymały miejsca na obozach w Czechosłowacji.

Na pracę szkoły rzutowała także sytuacja polityczna w kraju. W roku szkolnym 1981/1982 bardzo często odbywały się posiedzenia Rady Pedagogicznej dotyczące pracy w warunkach stanu wojennego. W grudniu 1981 niespodziewanie zmarła pani Maria Wąs wychowawczyni trzeciej klasy.

Szkoła zmagała się stale z różnymi problemami. Ze względu na awarię pieców trzeba było na kilka tygodni przenieść zajęcia do budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 6 i Liceum Ogólnokształcącego. Stale pojawiały się również kłopoty wychowawcze dlatego we wrześniu 1985 roku utworzono etat pedagoga (funkcję tę objęła p. M. Mroziuk). P. Ewa Czerpak rozpoczęła prowadzenie zajęć związanychz przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wówczas powstała, uzupełniana do dziś, kronika Młodość trzeźwość. Aby motywować uczniów do nauki, Komitet Rodzicielski dofinansowywał wycieczki klasom uzyskującym najlepsze wyniki w nauce.

Klasa A 1976 – 1981 | źródło: www.nk.pl | Foto: Lucyna Kowalska (Fitas)
Szkola nr. 4 Karola Swierczewskiego rok 1979/1980 | źródło: www.nk.pl | Foto: Szymon Slomkowski
Klasa B 1984 – 1992 | źródło: www.nk.pl | Foto: ( konto anonimowe )
Klasa B 1984 – 1992 | źródło: www.nk.pl | Foto: ( konto anonimowe )
Klasa A 1997 – 2003 | źródło: www.nk.pl | Foto: Wiktor Filip Hajduk

W roku szkolnym 1986/87 dyrektorem szkoły był p. Tadeusz Abram. We wrześniu 1987 roku funkcję dyrektora powierzono p. Stanisławowi Rusakowi. W tym czasie w życiu szkoły widać wyraźnie wpływ przemian politycznych w Polsce. Zmienił się kalendarz uroczystości szkolnych systematycznie zaczęto organizować apele z okazji Święta Niepodległości i rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W 1992 roku postanowiono, że gen K. Świerczewski nie będzie już patronem szkoły.

W latach 90-tych kilkakrotnie podejmowano próby wydawania gazetki szkolnej. Ukazało się kilka numerów gazetki Ploty i Nudy z budy były one pisane ręcznie lub na maszynie. W 1999 roku ukazał się pierwszy numer, redagowanej na komputerze, gazetki Dyktafon, która wydawana jest do dziś.

Wrzesień 1999 roku rozpoczyna nowe dzieje szkoły. Po reformie oświaty SP nr 4 została sześcioklasową szkołą podstawową zmieniono rejonizację, do klas pierwszych przyjęto uczniów z rejonu SP nr 6. Ostatni uczniowie rozpoczęli naukę w klasach ósmych, a uczniowie, którzy w dawnym trybie uczyliby się w klasach siódmych, podjęli naukę w gimnazjum. Odzyskaliśmy drugi budynek szkoły, w którym rozpoczęto gruntowny remont. W maju 2000 roku ostatni rocznik klas ósmych w historii szkoły pisał sprawdzian wiadomości i umiejętności, tzw. badanie kompetencji ucznia z języka polskiego i matematyki.

29 stycznia 2001 roku szkoła poniosła wielką stratę zmarła p. Dorota Mikołajczyk, nauczycielka fizyki i wieloletni wicedyrektor szkoły.

W trosce o poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w lutym 2001 roku została otwarta szkolna pracownia komputerowa.

W kwietniu po raz pierwszy bardzo uroczyście obchodzony był Dzień Ziemi impreza ta na stałe weszła do tradycji szkoły.

W czerwcu 2002 roku dyrektor Stanisław Rusak po 15 latach kierowania szkołą przeszedł na emeryturę. Funkcję dyrektora szkoły objął p. Tadeusz Wasyliszyn.

We wrześniu 2002 roku nastąpiło uroczyste otwarcie budynku po remoncie: znalazło się w nim 8 gabinetów lekcyjnych, gabinet do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gabinety pielęgniarki i lekarza, logopedy, wicedyrektora, biblioteka szkolna, czytelnia, pokój nauczycielski, szatnia pomieszczenie socjalne. Rozpoczęto realizację pierwszego etapu projektu Patron szkoły.

W ciągu roku szkolnego klasy przygotowywały prezentacje wybranych przez siebie kandydatów na patrona, spośród których decyzją uczniów, rodziców i nauczycieli wybrany został Kornel Makuszyński.

Rozpoczęto realizację drugiego etapu projektu Patron szkoły jego celem było dokładne poznanie biografii i dorobku literackiego Kornela Makuszyńskiego. Nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą podstawową w Katowicach-Szopienicach. Uczniowie tej szkoły przyjeżdżali do Strzegomia, zwiedzali zabytki miasta i okolice, a nasi uczniowie wyjeżdżali do Katowic i wędrowali po Beskidzie Śląskim. Realizacją tego projektu kierowała p. Janina Klonowska. Powstał nowy chór szkolny Dominanta prowadzony przez p. Marcina Ruta.

W kwietniu 2003 roku, z inicjatywy p. Marii Michalczyk i p. Anny Rudnickiej, powstał Szkolny Klub Europejski Dzieci Europy. Rozstrzygnięto konkurs na jego logo, a członkowie Klubu otrzymali legitymacje.

Dzięki działalności Klubu w kolejnych latach odbyły się liczne imprezy przybliżające uczniom Europę, m.in. Konkursy Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, Dzień Austriacki, Festiwal Wiedeński nad Strzegomką. Nawiązana została ścisła współpraca z Konsulatem Austrii. We wrześniu 2003 roku oferta edukacyjna szkoły została wzbogacona o język angielski od tej chwili uczniowie uczą się dwóch języków: j. angielskiego i j. niemieckiego.

Klasa A 1997 – 2003 | źródło: www.nk.pl | Foto: Wiktor Filip Hajduk
Klasa C 2001 – 2007 | źródło: www.nk.pl | Foto: Ela Kossak
Klasa D 2004 – 2010 | źródło: www.nk.pl | Foto: Grzesiek Krzyżański
Klasa 1C 2004 – 2007 | źródło: www.nk.pl | Foto: Jagoda Perchun

Początek roku szkolnego 2004/2005 przyniósł kolejne zmiany w szkole.

Rozpoczęcie roku połączone było z uroczystym otwarciem nowych, dobudowanych sanitariatów. Natomiast 16 września odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego, szkoła otrzymała sztandar, odsłonięto tablicę pamiątkową. Także w tym roku szkolnym szkoła otrzymała od Banku Zachodniego czek na 8 tys. złotych za projekt złożony w kampanii Bank Dziecięcych Uśmiechów. Autorkami projektów były p. Ewa Czerpak i p. Agnieszka Kisielewicz.

W kwietniu po raz pierwszy odbyła się, prowadzona przez p. Katarzynę Kupczyk, impreza Noc z Andersenem, która na stałe wpisana została do kalendarza szkolnych uroczystości.

Od 2004 r. w szkole realizowane są liczne projekty ekologiczne, dzięki pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Nad przygotowaniem i realizacją projektów czuwają p. Beata Kasprzak i p. Anna Rudnicka. Dotacje z Funduszu umożliwiły m.in. zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych, doposażenie biblioteki, utworzenie biblioteczki ekologicznej, zakup sprzętu multimedialnego.

W lutym 2006 r. w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej powstała nowa pracownia komputerowa, a czytelnia została przekształcona w multimedialne centrum informacji.

Od września 2006 roku funkcjonuje, systematycznie aktualizowana, strona internetowa www.psp4.strzegom.pl stworzona przez p. Monikę Knap i p. Annę Rudnicką.

Styczeń 2007 roku otwiera nowy rozdział w historii szkoły. Dyrektor Tadeusz Wasyliszyn został Przewodniczącym Rady Miasta, a funkcję dyrektora szkoły objęła p. Janina Klonowska.

W marcu po raz pierwszy odbyły się Dni Otwarte dla przedszkolaków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców. W maju został utworzony obok szkoły Kącik Edukacji Ekologicznej.

Rozpoczęły się przygotowania do 50-lecia szkoły…

Klasa A 2006 – 2009 | źródło: www.nk.pl | Foto: ViiKii
Janina Klonowska | Foto: www.naszstrzegom.pl
Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved